Vòi Lavabo Teka Aura Vòi Lavabo 503420200

2.302.300